วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรมทางหลวงชนบท ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ”เพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน ปี 2562 กลุ่ม 2 สะพานจำนวน 6 แห่ง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โครงการ”