ลักษณะโครงการ

ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบจะสำรวจออกแบบสะพานเบื้องต้น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของที่ตั้งสะพานแต่ละแห่ง จัดการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับการอุทิศที่ดิน หากทำเลที่ตั้งสะพานแห่งใดไม่เหมาะสมหรือมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการอุทิศที่ดิน ผู้ให้บริการงานจ้างจะดำเนินการดังกล่าวกับสะพานแห่งใหม่ตามที่กรมจะแจ้งให้ภายหลัง

การสำรวจออกแบบสะพานเบื้องต้นแห่งใหม่ทดแทนสะพานตามรายชื่อที่กำหนด โดยกรมจะคัดเลือกรายชื่อสะพานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาถ กาญจนบุรี อยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม นนทบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และ/หรือ จังหวัดอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบได้ดำเนินการสำรวจออกแบบเบื้องต้น จัดการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จนได้ที่ตั้งสะพานที่เหมาะสมและได้รับการอุทิศที่ดินแล้วจึงดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดสะพานและถนนต่อเชื่อมต่อไป