จัดทำโดย

 

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด